RODO

Jako firma odpowiedzialna i działająca etycznie szanujemy prawo do ochrony danych osobowych naszych pracowników, klientów, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w AMIS Joanna Michałowska-Skorupka.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest AMIS Joanna Michałowska-Skorupka zarejestrowana przy ul. Leśników 10, 61-058 w Poznaniu.
Administrator przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit b),
ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit c,
ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (Art. 6 ust. 1 lit f),
na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit a).
Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie
retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.
Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej [email protected]. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.
Dla Klienta
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Dane osobowe Klienta i jego przedstawicieli mogą być również wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, analizy rynku i opracowywania strategii i prognoz, promowania produktów lub jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji należności na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6, ust. 1 lit. f). Dane osobowe Klienta będą również przetwarzane w celu spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości (Art. 6 ust. 1, lit. c). Dane osobowe Klienta i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, wywiadowniom gospodarczym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.
Dla Dostawcy
Dane osobowe Dostawcy będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Dane osobowe przedstawicieli Dostawcy będą wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6, ust. 1 lit. f).
Uzyskiwane w ramach realizacji umowy dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia kwalifikacji i uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele Dostawcy w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości. Dane potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia mogą być przetwarzane przez Administratora przez okres 1 roku od wykonania usługi. Dane osobowe Dostawcy i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, wywiadowniom gospodarczym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator. Podanie przez Dostawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.
Prawa, które Państwu przysługują
Zarówno Dostawcy jak i Klienci i ich przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

W niniejszym materiale opisano główne cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe. W przypadku, gdy macie Państwo pytania w zakresie ochrony danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z Administratorem!